Na czym polega prawidłowa konserwacja windy?

Prawidłowa konserwacja windy jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Prace konserwacyjne, dotyczące urządzeń transportu bliskiego (UTB), w tym wind, polegają na podejmowaniu niezbędnych czynności, które mają zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Konserwacja urządzeń transportu pionowego obejmuje m.in. kontrolę stanu technicznego dźwigów osobowych oraz towarowych, w tym sprawdzenie hydraulicznego i elektrycznego układu napędowego oraz pomiary urządzeń dźwigowych. W ramach konserwacji wind są usuwane zużyte lub uszkodzone części dźwigów oraz uzupełniane brakujące elementy. Sprawdzane są połączenia i styki w obrębie konstrukcji oraz mechanizmu wind. Elementy wind są czyszczone, smarowane, zabezpieczane przed korozją i regulowane.

Systematyczne przeglądy konserwacyjne wind

Systematyczne przeglądy konserwacyjne wind są obowiązkiem podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację tych urządzeń. Szczegółowe terminy przeglądów konserwacyjnych UTB zostały określone w przepisach Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Przestrzeganie obowiązujących terminów kontroli sprawności wind pozwala zapobiegać ich nieplanowanym awariom.

Jak należy prowadzić dziennik konserwacji dźwigu?

Dziennik konserwacji dźwigu jest dokumentem, w którym zapisywane są prace konserwacyjne zrealizowane w obrębie urządzenia, dlatego należy go prowadzić z należytą starannością. W dzienniku konserwacji windy umieszcza się informacje o przeglądach, pomiarach, naprawach i modernizacjach oraz wszelkich zabiegach służących konserwacji konkretnego urządzenia, ponieważ dziennik ten zakłada się odrębnie dla każdego dźwigu.