Jak uzyskać dofinansowania na windę?

Dla osób niepełnosprawnych nawet zwykłe schody czy wysokie progi stanowią przeszkody nie do pokonania. Te oraz inne bariery architektoniczne można jednak zlikwidować dzięki montażowi urządzeń dźwigowych takich jak platformy pionowe, schodowe bądź windy.

Jest to niezwykle wartościowa inwestycja, ponieważ umożliwia normalne funkcjonowanie osobom z dysfunkcjami ruchu, a miejsca przyjazne niepełnosprawnym stanowią oznakę nowoczesności i świadomości potrzeb mieszkańców danej okolicy. Problem w tym, że zwykle koszt urządzenia przekracza możliwości budżetowe gospodarstwa domowego. Na szczęście można skorzystać z opcji dofinansowania, dzięki czemu osoba niepełnosprawna płaci tylko niewielką część wartości zakupu i montażu windy. Podpowiemy, co należy zrobić, by skorzystać z takiej pomocy.

Na czym polega dofinansowanie w ramach PFRON?

Osoby planujące zakup i instalację urządzenia dźwigowego powinny wiedzieć, że najważniejszą instytucją, która przyznaje dofinansowania w tym zakresie, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ze środków Funduszu można w znaczącym stopniu pokryć koszt likwidacji barier architektonicznych, które utrudniają lub uniemożliwiają normalne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Środki finansowe na likwidację przeszkód i montaż urządzenia można uzyskać poprzez złożenie wniosku do PCPR-u, MOPR-u lub MOPS-u właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych oraz montaż odpowiednich urządzeń może wynosić nawet do 95% wartości inwestycji. Dodatkową zaletą korzystania z dofinansowania w ramach PFRON-u jest to, że nie polega ona na refundacji zakupionego urządzenia, a zatem nie trzeba dysponować całą kwotą, lecz jedynie brakującym wkładem własnym. Należy się jednak spieszyć, ponieważ środki są rozdysponowywane do wyczerpania puli na dany rok, a o przyznaniu dofinansowania zwykle decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania puli środków na dany okres warto ponownie złożyć wniosek wraz z początkiem nowego roku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania do wind w ramach PFRON-u mogą skorzystać zarówno osoby z dysfunkcjami ruchu będące właścicielami domu, w którym docelowo ma zostać zamontowana winda domowa, jak i te posiadające zgodę właściciela budynku, w którym zamieszkują na stałe. Jeśli posiadane mieszkanie znajduje się w bloku, wymagane będzie otrzymanie zgody administratora budynku lub wspólnoty na montaż windy dla niepełnosprawnych. Czasami niezbędna jest także akceptacja ze strony sąsiadów, co jest o tyle sprzyjającą okolicznością, ponieważ wśród nich mogą znajdować się inne osoby niepełnosprawne, które warto uwzględnić w składanym wniosku. W przypadku zamieszkiwania budynku wielorodzinnego przez więcej niż jedną osobę niepełnosprawną można bowiem liczyć na podwyższenie wartości dotacji.

Jak otrzymać dofinansowanie na zakup windy?

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku – wzór można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub uzyskać go bezpośrednio w siedzibie danej jednostki. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym m.in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, aktualne zaświadczenie lekarskie, dokument poświadczający prawo do dysponowania lokalem oraz szkic budynku. Istotnym załącznikiem jest także kosztorys lub oferta na windę, która ma służyć do likwidacji barier, jak również faktura proforma przygotowana przez firmę zajmującą się sprzedażą i montażem urządzeń dźwigowych.

Gotowy wniosek wraz z pełną dokumentacją należy złożyć do najbliższego PCPR-u, MOPR-u lub MOPS-u, a następnie czekać na kontakt ze strony urzędników, którzy przekażą informację na temat wystąpienia ewentualnych uchybień lub wyznaczą termin wizji lokalnej. Po dokonaniu wizji lokalnej komisja może podjąć się rozpatrzenia wniosku. Jeśli decyzja o przyznaniu dotacji na likwidację barier architektonicznych będzie pozytywna, wnioskodawca zostanie zaproszony do urzędu celem podpisania umowy z PFRON. Należy przy tym pamiętać, że dopiero po jej zawarciu można zrealizować właściwy montaż windy domowej. Finalnym etapem realizacji umowy jest dokonanie oceny wykonania projektu oraz rozliczenie się z zadań określonych w umowie.