Jak często konserwować windę?

Windy to urządzenia, które są powszechnie montowane w budynkach o znacznej liczbie kondygnacji oraz tam, gdzie zachodzi potrzeba przemieszczania między piętrami ładunków o większej masie. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa windy są objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas eksploatacji niezbędna będzie więc właściwa konserwacja wind, która zagwarantuje ich prawidłowe działanie oraz pomoże w zapobieżeniu potencjalnym zagrożeniom związanym z mogącymi się pojawić usterkami. Przekonajmy się, jakie wymogi są związane z użytkowaniem wind i jaka powinna być częstotliwość wykonywanych prac serwisowych.

Na czym polega dozór techniczny?

Pieczę nad stanem technicznym wind sprawuje Urząd Dozoru Technicznego. W jego gestii leży wydawanie decyzji pozwalających na eksploatację urządzeń objętych nadzorem, zatwierdzanie ich do dalszego użytkowania po dokonanych kontrolach, a także certyfikacja firm i osób, które mogą zajmować się czynnościami związanymi z wytwarzaniem, montażem, naprawą i konserwacją wind. W zależności od typu urządzenia dozór techniczny może mieć charakter uproszczony, ograniczony lub pełny. Dozór uproszczony wiąże się z brakiem konieczności prowadzenia kontroli, w tym przypadku UDT zatwierdza jedynie typ urządzenia, nie ingerując w wykorzystanie jego poszczególnych egzemplarzy. Dozór ograniczony oznacza prowadzenie kontroli doraźnych np. po wystąpieniu awarii. Przy dozorze pełnym, któremu podlegają m.in. dźwigi osobowe i towarowe, istnieje obowiązek poddawania ich kontrolom okresowym i doraźnym.

Częstotliwość czynności serwisowych i kontrolnych

Konieczność sprawdzania stanu technicznego wind wiąże się z rejestracją dźwigu oraz wykonywaniem badań odbiorczych i dopuszczeniem do użytkowania, a także badań okresowych i doraźnych np. po modernizacji lub naprawie windy. Terminy, w jakich należy przeprowadzić badanie okresowe, zależą od rodzaju windy. W przypadku dźwigów osobowych oraz osobowo-towarowych będzie to weryfikacja coroczna, a przy dźwigach małych i towarowych – kontrole odbywają się w cyklu 3-letnim.